Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova (în continuare Registru) este elaborat în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 218 din 17 septembrie 2012 privind protejarea patrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 235-240, Anul XVII, 3 decembrie, 2010, art. 738, p. 8-17), în scopul implementării legislaţiei în vigoare şi completării cadrului juridic existent în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, conform standardelor prevăzute şi obligaţiilor internaţionale asumate de Republica Moldova odată cu aderarea la mai multe convenţii UNESCO şi ale Consiliului Europei.
2. Prezentul Regulament reglementează procedurile formării şi administrării Registrului arheologilor din Republica Moldova şi a înscrierii în acest document a specialiştilor din domeniul arheologiei.

II. Instituirea, actualizarea şi ţinerea Registrului arheologilor din Republica Moldova

3. Registrul reprezintă documentul oficial de stat ce cuprinde lista arheologilor profesionişti din Republica Moldova, care, în conformitate cu categoria deţinută, au dreptul să realizeze periegeze arheologice, cercetări arheologice preventive, de supraveghere sau sistematice.
4. Registrul este instituit şi aprobat de Ministerul Culturii.
5. Registrul este actualizat periodic de către Ministerul Culturii, ca rezultat al procesului de atestare pentru categorii profesionale a specialiştilor din domeniul arheologiei, la propunerea Comisiei Naţionale Arheologice.
6. Administrarea şi deţinerea Registrului revine Agenţiei Naţionale Arheologice.

III. Categorii profesionale în domeniul arheologiei

7. Registrul cuprinde următoarele categorii profesionale:
a) arheolog debutant;
b) arheolog specialist;
c) arheolog expert.
8. Competenţele conferite de înscrierea în una din categoriile profesionale din domeniul arheologiei se stabilesc după cum urmează:
a) arheolog debutant – are dreptul a realiza periegeze arheologice şi a fi membru al unui colectiv de cercetare arheologică;
b) arheolog specialist – are dreptul a realiza periegeze arheologice, cercetări arheologice de supraveghere, a conduce un sector din cadrul şantierelor arheologice sistematice, de cercetare preventivă sau de salvare. La decizia Comisiei Naţionale Arheologice, arheologul specialist poate conduce şantiere de cercetare arheologică preventivă sau de salvare;
c) arheolog expert – are dreptul a realiza orice tip de investigaţii arheologice, inclusiv: periegeze arheologice, cercetări arheologice preventive, de supraveghere, sistematice, de salvare, precum şi de a efectua expertize arheologice.

IV. Procesul de înscriere în Registru a specialiştilor din domeniul arheologiei

9. Înscrierea în Registru a specialiştilor din domeniul arheologiei şi încadrarea în categoriile profesionale se efectuează prin ordinul ministrului culturii la propunerea Comisiei Naţionale Arheologice.
10. Comisia Naţională Arheologică realizează procedura de atestare profesională a arheologilor conform condiţiilor şi criteriilor stabilite de prezentul Regulament.
11. Încadrarea într-una din categoriile profesionale stabilite din domeniul arheologiei se face pe baza criteriilor de apreciere profesională şi experienţă practică a solicitantului.

V. Condiţii generale pentru atestarea profesională a specialiştilor din domeniul arheologiei

12. Pentru atestarea profesională a specialiştilor din domeniul arheologiei sunt stabilite următoarele condiţii generale:
a) studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Istorie;
b) studii de masterat sau alte forme echivalente de învăţămînt postuniversitar, în specializările Arheologie, Antropologie, Istorie Veche sau Istoria Evului Mediu sau domenii conexe;
c) angajamentul în scris de acceptare şi obligaţiunea de respectare a Codului deontologic al arheologilor din Republica Moldova.

VI. Criteriile atestării profesionale a specialiştilor din domeniul arheologiei

13. Atestarea profesională a specialiştilor din domeniul arheologiei se face în baza criteriilor de apreciere a pregătirii profesionale şi a experienţei practice acumulate în domeniul cercetării arheologice de teren.
14. Criteriile de apreciere a pregătirii profesionale sunt următoarele:
a) absolvirea unor forme specializate de învăţămînt;
b) doctorat în istorie sau arheologie;
c) lucrări publicate în domeniul arheologiei.
15. Criteriile de apreciere a experienţei practice sunt următoarele:
a) efectuarea practicii arheologice pe parcursul studiilor;
b) calitatea de membru al unui colectiv de cercetare arheologică;
c) calitatea de responsabil pentru un sector/şantier arheologic.

VII. Atribuirea categoriilor profesionale specialiştilor din domeniul arheologiei

16. Atribuirea categoriilor profesionale specialiştilor din domeniul arheologiei se efectuează conform următoarei grile de punctaj:
a) arheolog debutant – minimum 4 puncte acordate în urma evaluării experienţei practice, diploma masterat;
b) arheolog specialist – minimum 15 puncte acordate în urma evaluării experienţei practice, doctorand sau doctor în istorie, minimum 7 lucrări de specialitate publicate;
c) arheolog expert – minimum 25 puncte acordate în urma evaluării experienţei practice, doctor sau doctor habilitat în istorie, 15 lucrări de specialitate publicate, dintre care cel puţin o monografie în domeniul arheologiei.

VIII. Calcularea punctajului de evaluare a experienţei practice în domeniul arheologiei

17. Punctajul de evaluare a experienţei practice în domeniul arheologiei se stabileşte după cum urmează:
a) pentru participare pe un şantier arheologic în timpul studiilor superioare de specialitate: 0,5 puncte – pentru participare de minimum 2 săptămîni;
b) pentru participare pe un şantier arheologic după înscrierea în Registrul arheologilor: 1,0 punct – pentru participare de minimum 2 săptămîni; 1,5 puncte – pentru conducere de şantiere arheologice;
c) pentru participare la elaborarea Rapoartelor de săpături arheologice în calitate de autor sau coautor, consemnat în titlul sau în introducerea Raportului: 1,0 punct – pentru elaborarea unui Raport.
18. Evaluarea experienţei practice în domeniul arheologiei se realizează în baza adeverinţelor confirmative eliberate de responsabilii de şantiere arheologice şi a listelor rapoartelor de săpături arheologice elaborate în calitate de autor sau coautor.

IX. Procedura de atestare a specialiştilor din domeniul arheologiei

19. În vederea atestării specialiştilor din domeniul arheologiei, persoanele interesate vor depune la Comisia Naţională Arheologică un dosar care va cuprinde:
a) cerere de atestare;
b) copia actului de identitate;
c) memoriu de activitate (CV);
d) lista lucrărilor publicate;
e) copie a diplomei de licenţă;
f) copie a diplomei de master;
g) copii a altor documente doveditoare de învăţămînt postuniversitar absolvit;
h) certificat de înscriere/absolvire la doctorat, pentru persoanele care nu deţin titlul de doctor;
i) copie a diplomei de doctor/doctor habilitat;
j) lista participărilor la lucrările unor şantiere arheologice cu indicarea calităţii (practicant, membru al colectivului de cercetare, responsabil de sector sau de şantier arheologic), duratei participării şi actelor doveditoare;
k) angajamentul în scris privind acceptarea şi obligaţiunea de respectare a Codului deontologic al arheologilor din Republica Moldova.
l) două scrisori de recomandare din partea unor experţi sau specialişti cu care a colaborat (pentru arheolog debutant).
20. Evidenţa dosarelor de atestare se ţine într-un registru special de către Agenţia Naţională Arheologică.
21. Dosarele întocmite incorect sau incomplet sunt respinse şi returnate solicitantului pentru completare sau corectare.
22. În urma verificării şi examinării dosarului, Comisia Naţională Arheologică decide acordarea categoriei profesionale solicitate sau respingerea solicitării în termen de 60 zile de la depunerea dosarului complet.
23. Decizia Comisiei Naţionale Arheologice privind acordarea categoriei profesionale are ca efect formularea propunerii de înregistrare a titularului în Registru.
24. Decizia de respingere a cererii de atestare şi încadrare la categoriile arheologice se motivează în scris de către Comisia Naţională Arheologică şi poate fi contestată la Ministerul Culturii în termen de 5 zile de la data comunicării.
25. Contestaţiile se examinează, în termen de 30 de zile de la depunerea lor, de către o comisie numită prin ordinul ministrului culturii.
26. Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot adresa instanţelor de judecată, în condiţiile legii.
27. Candidaţii respinşi pot solicita o nouă atestare profesionistă ca arheolog, după un an de la comunicarea deciziei de respingere.
28. După aprobarea de către ministrul culturii a deciziei Comisiei Naţionale Arheologice privind atestarea profesională a arheologilor şi înregistrarea acestora în Registru, Ministerul Culturii, în termen de 30 de zile, eliberează fiecărui titular un Atestat, conform modelelor prevăzute în anexa la prezentul Regulament.
29. Atestarea se face pentru o perioadă nelimitată.
30. Degradarea, distrugerea sau pierderea Atestatului, după caz, se declară, în scris, la secretariatul Comisiei Naţionale Arheologice, în termen de 48 de ore de la constatare şi totodată va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, de către persoana în cauză.
31. Eliberarea unui duplicat al Atestatului, în locul celui degradat/distrus/pierdut, se face de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale Arheologice, pe baza unei cereri scrise, însoţită de copia anunţului publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

X. Suspendarea sau retragerea categoriilor profesionale şi înscrierii în Registru

32. Comisia Naţională Arheologică poate decide suspendarea sau retragerea atestării, ca urmare a sesizărilor formulate de către Direcţia de specialitate a Ministerului Culturii ori a membrilor Comisiei Naţionale Arheologice.
33. Atestarea se suspendă în următoarele situaţii:
a) în cazul în care împotriva persoanei atestate s-a pus în mişcare o acţiune civilă sau penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. În acest caz suspendarea certificatului de atestare se dispune pînă la soluţionarea definitivă a cauzei;
b) cînd persoanele atestate se fac vinovate de încălcarea Codului deontologic al Arheologilor din Republica Moldova;
c) în cazul în care persoanele atestate efectuează cercetări arheologice neautorizate, potrivit legii.
34. Atestarea se retrage în următoarele cazuri:
a) cînd persoanele atestate se fac vinovate de încălcarea gravă a prevederilor Regulamentului privind cercetarea şi expertiza arheologică;
b) cînd persoana atestată a fost suspendată o dată şi comite repetat abateri similare celor pentru care s-a dispus suspendarea anterioară;
c) în cazul hotărîrii judecătoreşti definitive pe o cauză civilă/administrativă sau condamnării definitive pentru fapta penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestat.
35. Sesizarea de suspendare sau retragere a atestării este supusă analizei în Comisia Naţională Arheologică în termen de 30 de zile de la depunerea lor şi este motivată în scris.
36. Prin Decizia de suspendare Comisia Naţională Arheologică stabileşte perioada pentru care se suspendă atestarea, precum şi condiţiile necesare anulării suspendării.
37. Încetarea suspendării atestării este confirmată printr-o decizie a Comisiei Naţionale Arheologice.
38. Decizia de suspendare sau de retragere a atestării se comunică persoanelor în cauză, de către secretariatul Comisiei Naţionale Arheologice, şi poate fi contestată, în scris, în termen de 5 zile de la comunicare.
39. Atestatul suspendat sau retras, se predă de către deţinător secretarului Comisiei Naţionale Arheologice în termen de 10 zile de la comunicare, iar suspendarea sau retragerea atestării se menţionează în Registru.
40. Decizia de retragere a atestării are ca efect radierea înscrierii personalului de specialitate atestat din Registru.
41. Pierderea calităţii de persoană de specialitate atestată şi înscrisă în Registru poate intervenii şi în următoarele situaţii:
a) la cerere personală, înaintată în scris preşedintelui Comisiei Naţionale Arheologice;
b) în baza deciziei Comisiei Naţionale Arheologice privind retragerea calităţii de persoană atestată;
c) deces.

XI. Dispoziţii finale

42. Specialiştii din domeniul arheologiei, atestaţi în baza deciziilor Comisiei Naționale Arheologice a Ministerului Culturii în perioada anilor 2001-2010, urmează să-şi actualizeze dosarele şi să le depună la Ministerul Culturii urmînd procedura de evaluare şi atestare conform prezentului Regulament.

43. Prezentul Regulament este adoptat de Colegiul Ministerului Culturii prin Hotărîrea nr. 04 din 30 martie 2012 şi aprobat prin ordinul Ministrului Culturii nr.127 din 25 martie 2013.

*****************

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 24.05.2013, Nr. 116-118, artNr: 739.

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

din 25 aprilie 2013 nr. 127
m. Chişinău

Ref: Cu privire la instituire Registrului arheologilor şi
aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare
a Legii privind protejarea patrimoniului arheologic
nr.218 din 17 septembrie 2010

În temeiul prevederilor Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 235-240) şi în scopul completării cadrului juridic existent în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, armonizării acestuia la standardele internaţional recunoscute şi promovate prin convenţiile UNESCO şi ale Consiliului Europei în domeniu, la care Republica Moldova este parte, în corespundere cu Hotărîrea nr. 04 din 30 martie 2012 a Colegiului Ministerului Culturii,

ORDON:

1. Se instituie Registrul arheologilor din Republica Moldova şi se aprobă Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova, conform anexei nr. 1.

2. Se aprobă Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova, conform anexei nr. 2.

3. Controlul asupra realizării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Gheorghe Postică, viceministru.

Boris FOCŞA
Ministru