Regulament cu privire la Repertoriul arheologic naţional şi Registrul arheologic naţional

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 235-240, Anul XVII, 3 decembrie, 2010, art. 738, p. 8-17).
2. Regulamentul are drept scop stabilirea modalităţilor de elaborare, evidenţă şi de actualizare a documentelor de politici ce ţin de domeniul protecţiei patrimoniului arheologic: Repertoriul arheologic naţional şi Registrul arheologic naţional.
3. Elaborarea, ţinerea la evidenţă şi actualizarea Repertoriului arheologic naţional şi Registrului arheologic naţional se află în administrarea Agenţiei Naţionale Arheologice şi se finanţează de la bugetul de stat.
4. Metodologia întocmirii Repertoriului arheologic naţional şi a Registrului arheologic naţional este elaborată de către Agenţia Naţională Arheologică, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, fiind avizată de Comisia Naţională Arheologică şi aprobată prin ordinul Ministrului Culturii.

II. Repertoriul arheologic naţional

5. Repertoriul arheologic naţional (în continuare Repertoriul) reprezintă descrierea sistematizată a siturilor arheologice descoperite pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a siturilor desfiinţate prin investigaţii arheologice sau distruse de factori naturali sau antropici.
6. Repertoriul este elaborat în baza datelor ştiinţifice publicate, de arhivă, precum şi a datelor ştiinţifice recente, oferite de către instituţiile de profil arheologic şi de către cercetătorii din domeniul arheologiei.
7. Specialiştii în domeniul arheologiei şi instituţiile de profil arheologic sunt obligate să prezinte anual la Agenţia Naţională Arheologică informaţii privind siturile arheologice nou descoperite, drepturile de autor ale cercetătorilor fiind asigurate conform legislaţiei în domeniul protecţiei dreptului de autor.
8. Repertoriul cuprinde descrierea sitului, date cartografice, imagini fotografice, date de ordin juridic şi administrativ.
9. Repertoriul se reactualizează periodic, în baza noilor descoperiri arheologice, întîmplătoare sau sistematice, oferite de către specialişti şi instituţiile de profil arheologic.
10. Repertoriul este publicat sub forma unei lucrări ştiinţifice fundamentale, cu concursul instituţiilor de profil arheologic, sub egida Comisiei Naţionale Arheologice şi a Agenţiei Naţionale Arheologice.
11. Actualizarea Repertoriului se face la fiecare 5 ani, inclusiv prin publicarea unor suplimente cu date referitoare la siturile arheologice nou descoperite.

III. Registrul arheologic naţional

12. Registrul arheologic naţional (în continuare Registrul) reprezintă documentul de stat care cuprinde lista siturilor arheologice de importanţă naţională şi internaţională luate sub ocrotirea statului. Siturile arheologice din Registrul arheologic naţional sunt parte integrantă a Registrului monumentelor istorice din Republica Moldova.
13. Registrul este elaborat în baza Repertoriului arheologic naţional, de către Agenţia Naţională Arheologică, în colaborare cu instituţiile de profil arheologic, şi aprobat de către Parlament la propunerea Guvernului iniţiată de către Ministerul Culturii.
14. Registrul este actualizat periodic de către Parlament, la iniţiativa Ministerului Culturii.
15. Registrul cuprinde următoarele informaţii referitoare la siturile arheologice: denumirea sitului, adresa, coordonatele GPS, tipul sitului, apartenenţa culturală, cronologia, categoria de protecţie, număr-Registru şi număr-Cadastru.
16. Actualizarea Registrului este realizată ca urmare a noilor descoperiri arheologice recunoscute de către Comisia Naţională Arheologică drept situri sau amenajări arheologice de importanţă naţională, care au fost incluse în Repertoriul arheologic naţional şi documentate prin dosare arheologice corespunzătoare.
17. Propunerile de actualizare a Registrului sunt făcute periodic, dar nu mai tîrziu decît o dată la 3 ani.
18. Agenţia Naţională Arheologică monitorizează anual starea siturilor înscrise în Registrul arheologic naţional şi aplică măsurile prevăzute de lege pentru protejarea acestora.
19. În cazurile deteriorării parţiale sau a distrugerii totale a siturilor arheologice înscrise în Registrul arheologic naţional, Agenţia Naţională Arheologică informează Ministerul Culturii, intervine pe lîngă organele de drept privind tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, ia măsurile stabilite legal pentru salvarea sitului şi a bunurilor arheologice mobile, elaborează, după caz, planuri de conservare/protejare a siturilor afectate.
20. Faptele de distrugeri parţiale sau totale a unor situri arheologice, precum şi de desfiinţare prin săpături metodice a unor obiective arheologice, sunt consemnate în acte speciale, vizate de Agenţia Naţională Arheologică şi Comisia Naţională Arheologică.
21. În baza actelor ce consemnează distrugeri sau desfiinţări de situri, Ministerul Culturii iniţiază procedura de excludere a acestora din Registrul arheologic naţional. Decizia de excludere din Registru a siturilor arheologice distruse sau desfiinţate este luată de către Parlament la propunerea Guvernului, în baza demersului Ministerului Culturii.

IV. Dispoziţii finale

22. Prezentul Regulament este adoptat de Colegiul Ministerului Culturii prin Hotărîrea nr. 08 din 29 mai 2012 şi aprobat prin ordinul Ministrului Culturii nr. 126 din 25 aprilie 2013.

********************

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

din 25 aprilie 2013 nr. 126

m. Chişinău

Ref: Cu privire la aprobarea unor acte normative privind
punerea în aplicare a Legii privind protejarea patrimoniului
arheologic nr.218 din 17 septembrie 2010

În temeiul prevederilor Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 235-240) şi în scopul completării cadrului juridic existent în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, armonizării acestuia la standardele internaţional recunoscute şi promovate prin convenţiile UNESCO şi ale Consiliului Europei în domeniu, la care Republica Moldova este parte, în corespundere cu Hotărîrea nr. 08 din 29 mai 2012 a Colegiului Ministerului Culturii,

ORDON:

1. Se aprobă:
– Regulamentul cu privire la evidenţa şi clasarea patrimoniului arheologic, conform anexei nr. 1;
– Regulamentul privind cercetarea şi expertiza arheologică, conform anexei nr. 2;
– Regulamentul cu privire la Registrul arheologic naţional şi Repertoriul arheologic naţional, conform anexei nr. 3;

2. Controlul asupra realizării prezentei Hotărâri se pune în sarcina dlui Gheorghe Postică, viceministru.

Boris FOCŞA
Ministru