Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale Arheologice

Articolul 1. Dispoziţii generale
(1) Comisia Naţională Arheologică a Republicii Moldova, denumită în continuare Comisia Arheologică, este un organ consultativ, care reprezintă autoritatea ştiinţifică în domeniul ocrotirii patrimoniului arheologic şi activează pe lîngă Ministerul Culturii.
(2) Comisia Arheologică elaborează şi propune Ministerului Culturii spre aprobare planuri de acţiuni pentru implementarea strategiilor, politicilor şi programelor naţionale privind protejarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic.
(3) În activitatea sa Comisia Arheologică se conduce de Constituţie, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele şi convenţiile
internaţionale din domeniul protejării patrimoniului cultural la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
(4) Comisia Arheologică este formată din specialişti în domeniul arheologiei care îşi desfăşoară activitatea în institute de specialitate, universităţi, muzee, alte unităţi de profil, precum şi experţi din cadrul Ministerului Culturii.
(5) Comisia Arheologică este constituită din 13  membri şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului arheologic naţional, în baza prezentului Regulament, adoptat în şedinţa Colegiului Ministerului Culturii şi aprobat prin ordinul ministrului culturii.
(6) Funcţionarea Comisiei Arheologice este asigurată de Ministerul Culturii, în condiţiile legii.
(7) În adoptarea deciziilor care sînt de competenţa Comisiei Arheologice, independenţa opiniilor ştiinţifice şi tehnice ale membrilor acestuia este garantată.
   Articolul 2. Componenţa Comisiei Arheologice
(1) Componenţa nominală a Comisiei Arheologice  este aprobată prin ordinul ministrului culturii, din cercetători cu experienţă, care dispun de gradul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat şi sînt atestaţi în calitate de arheologi-experţi.
(2) Membrii Comisiei Arheologice au un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
(3) În componenţa Comisiei Arheologice este inclus cu drepturi depline şi responsabilul de compartimentul arheologie al Ministerului Culturii, care va îndeplini şi funcţia de secretar ştiinţific al Comisiei Arheologice.
(4) Membrii Comisiei Arheologice sînt nominalizaţi de către Academia de Ştiinţe (4 membri), instituţiile universitare (5 membri), Ministerul Culturii şi muzee (4 membri). Cota locurilor pentru instituţiile universitare şi muzeale concrete este stabilită de către Ministerul Culturii la fiecare 4 ani, ţinînd cont de prevederile prezentului Regulament.
(5) Preşedintele Comisiei Arheologice este numit prin ordinul ministrului culturii pe un mandat de 4 ani, la propunerea Direcţiei de profil a ministerului, din rîndul arheologilor membri ai Comisiei, care dispun de autoritate în domeniu şi experienţă profesională de nu mai puţin de 15 ani.
   Articolul 3. Atribuţiile Comisiei Arheologice
Comisia Arheologică  are următoarele atribuţii:
a) elaborează recomandările de rigoare privind strategiile şi politicile din domeniul evidenţei, clasării, ocrotirii, cercetării, valorificării şi administrării patrimoniului arheologic naţional;
b) efectuează expertiza investigaţiilor arheologice de teren din Republica Moldova şi a calităţii rapoartelor arheologice;
c) decide şi înaintează spre aprobare ministrului culturii propuneri pentru eliberarea autorizaţiilor nominale de săpături arheologice sistematice şi de salvare pe teritoriul Republicii Moldova;
d) propune spre aprobare Ministerului Culturii normele şi metodologiile din domeniul cercetării arheologice;
e) elaborează şi propune ministrului culturii spre aprobare Regulamentul privind săpăturile arheologice şi Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova;
f) avizează metodologia de clasare a siturilor arheologice în Registrul arheologic naţional, care se aprobă prin ordin de către ministrul culturii;
g) avizează listele siturilor arheologice propuse pentru clasare;
h) avizează metodologia elaborării şi administrării Repertoriului şi Registrului arheologic naţional;
i) avizează actualizarea Registrului arheologic naţional;
j) avizează şi propune spre aprobare ministrului culturii Regulamentul privind registrul arheologilor;
k) efectuează atestarea specialiştilor pentru a fi înscrişi în Registrul arheologilor din Republica Moldova şi propune deciziile respective spre aprobare ministrului culturii;
l) avizează studiile de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor ocrotite care cuprind patrimoniul arheologic;
m) avizează instituirea şi delimitarea zonelor ocrotite care cuprind patrimoniul arheologic şi le propune spre aprobare ministrului culturii;
n) propune autorităţilor publice centrale achiziţionarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu arheologic;
o) reprezintă Republica Moldova în cadrul organismelor internaţionale similare de specialitate;
p) avizează planul cercetărilor arheologice efectuate de misiunile arheologice moldovene pe teritoriul altor state;
q) examinează contestaţiile din domeniul său de competenţă;
r) îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniu, în condiţiile legii.
    Articolul 4. Atribuţii specifice
(1) Comisia Arheologică în comun cu Agenţia Naţională Arheologică propune Ministerului Culturii spre atestare persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, pentru executarea lucrărilor de cercetare, conservare şi restaurare a patrimoniului arheologic din Republica Moldova.
(2) Comisia Arheologică avizează propunerile de editare a cărţilor poştale, calendarelor, timbrelor, materialelor video, care reproduc bunuri din patrimoniul arheologic naţional, precum şi cele de organizare a turismului în zonele cu situri arheologice.
   Articolul 5. Funcţionarea Comisiei Arheologice
(1) Comisia Arheologică se întruneşte în sesiuni plenare ordinare de cel puţin două ori pe an.
(2) Comisia Arheologică lucrează cu o prezenţă de cel puţin a două treimi  din membrii săi şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Deciziile se iau prin vot deschis sau secret. În caz de paritate a voturilor, se aprobă opinia sprijinită de preşedintele Comisiei.
    Articolul 6. Conflictul de interese
În cazul în care un membru al Comisiei Arheologice se află în conflict de interese cu privire la subiectele incluse în ordinea de zi a şedinţei Comisiei, el va participa la discuţii numai în calitate de membru al colectivului de cercetare şi nu va participa la luarea unei decizii cu privire la subiectul/subiectele pentru care există conflict de interese, părăsind sala de şedinţă înaintea efectuării votării.
  Articolul 7. Principii deontologice
(1) Comisia Arheologică asigură respectarea Codului Deontologic al Arheologilor, ale căror principii sunt obligatorii pentru toţi arheologii.
(2) Comisia Arheologică constituie un Colegiu de etică profesională, format din trei membri ai Comisiei, a cărui sarcină este de a asigura respectarea Codului Deontologic şi de a propune sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului săpăturilor arheologice.
Articolul 8. Activităţi organizatorice
Comisia Arheologică organizează Sesiunea anuală naţională de rapoarte privind cercetările arheologice pe teritoriul Republicii Moldova şi promovează publicarea, cu sprijinul Ministerului Culturii, a Buletinului Comisiei Arheologice.
    Articolul 9. Membrii de onoare
(1) Comisia Arheologică poate acorda unor personalităţi ştiinţifice pentru merite deosebite în domeniu titlul de “Membru de onoare al Comisiei Arheologice a Republicii Moldova”.
(2) Membrii de onoare ai Comisiei Arheologice pot fi consultaţi cu privire la anumite decizii ale Comisiei, fără a avea drept de vot.
Articolul 10. Conducerea Comisiei Arheologice
Comisia Arheologică este condusă de preşedinte, desemnat în conformitate cu articolul 2(5) al prezentului Regulament, şi un vicepreşedinte, propus de către preşedinte, dintre membrii acesteia, şi numit prin ordinul ministrului culturii.
    Articolul 11. Atribuţiile preşedintelui Comisiei Arheologice
(1) Preşedintele Comisiei Arheologice  are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea Comisiei Arheologice;
b) convoacă şi conduce şedinţele Comisei Arheologice;
c) reprezintă Comisia Arheologică în raporturile cu alte organisme şi comisii de specialitate, autorităţi şi instituţii publice, precum şi alte persoane juridice şi fizice.
(2) În absenţa preşedintelui, activitatea Comisiei Arheologice este asigurată de către vicepreşedintele Comisiei.
  Articolul 12. Biroul Executiv
(1) Pentru asigurarea activităţii curente în perioadele dintre adunările plenare se instituie Biroul Executiv al Comisiei Arheologice, format din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar.
(2) Biroul Executiv al Comisiei Arheologice are următoarele atribuţii:
a) reprezintă şi promovează interesele cercetării şi protejării patrimoniului arheologic din Republica Moldova în raporturile cu organele centrale şi locale ale administraţiei publice şi cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate;
b) avizează propunerile de săpături arheologice de salvare survenite ulterior întocmirii şi aprobării Planului anual al cercetărilor arheologice din Republica Moldova şi propune compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii eliberarea Autorizaţiei de săpătură;
c) asigură activitatea curentă a Comisiei Arheologice în intervalul dintre adunările plenare;
d) sprijină compartimentul de specialitate al Ministerului Culturii în organizarea Sesiunii naţionale anuale de rapoarte arheologice;
e) constituie, în cazuri speciale, comisii de control;
f)  îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Comisia Arheologică.
(3) Biroul Executiv al Comisiei Arheologice poate avea şedinţe comune cu Biroul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu cel al Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice.
(4) Ordinea de zi şi data şedinţelor Comisiei Arheologice şi a Biroului Executiv al Comisiei Arheologice se stabilesc de către preşedintele Comisiei, iar convocarea membrilor Comisiei se face de către secretar.
   Articolul 13. Pierderea calităţii de membru al Comisiei Arheologice
(1) Pierderea calităţii de membru al Comisiei Arheologice  poate surveni într-una din următoarele situaţii:
a) demisie înaintată în scris ministrului culturii;
b) absentare nemotivată de la 3 şedinţe ale Comisiei pe parcursul unui an;
c) demitere ca urmare a hotărîrii Colegiului de etică profesională, prin votul a cel puţin două treimi din membrii Comisiei Arheologice.
(2) Încetarea calităţii de membru în condiţiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin ordin al ministrului culturii.
(3) În cazul cînd unul din membrii Comisiei Arheologice pierde această calitate în condiţiile prevăzute la alin. (1), ministrul culturii numeşte un nou membru, în corespundere cu prevederile Articolului 2.
    Articolul 14. Lucrările de secretariat
(1) Secretarul Comisiei Arheologice întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei Arheologice şi pune la dispoziţia membrilor Comisiei documentaţiile care se includ pentru discuţii pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei. Acestea pot fi puse la dispoziţia funcţionarilor compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, organelor şi instituţiilor abilitate de lege, precum şi altor persoane care justifică un interes legitim.
(2) Accesul persoanelor la informaţiile de interes public cuprinse în documentaţiile prezentate Comisiei Arheologice se poate realiza la cerere, cu respectarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a celor privind drepturile de autor şi drepturile conexe.
(3) Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei Arheologice se arhivează la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii.
  Articolul 15.  Dispoziţii finale
Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii privind protejarea patrimoniului arheologic nr.218 din17 septembrie 2010 şi intră în vigoare după aprobare prin ordinul ministrului culturii, la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

ORDIN Nr. 215

din  01.07.2010

cu privire la aprobarea Regulamentelor Consiliilor

Publicat : 24.12.2010 în MonitorulOficial Nr. 254-256     art Nr : 983

 

În scopul realizării Hotărîrii Colegiului Ministerului Culturii nr.10 din 25 mai 2010, completării cadrului organizatoric şi juridic existent în domeniul protejării siturilor arheologice şi a patrimoniului cultural mobil din Republica Moldova, precum şi în scopul eficientizării respectării legislaţiei în vigoare în domeniile respective,

ORDON:

  1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale Arheologice şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
  2. Se pune în sarcina Direcţiei patrimoniu cultural şi arte vizuale (dl Sergius Ciocanu, şef Direcţie) realizarea procedurilor necesare pentru publicarea Regulamentelor în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
  3. Controlul asupra executării prevederilor ordinului respectiv revine domnului Gheorghe Postică, viceministrul culturii.

MINISTRUL CULTURII

Boris FOCŞA

Mergi în sus