Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Pe Stâncuță.

Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Pe Stâncuță.

Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Citește articolul

O amforă de tip carpo-dacic descoperită recent la Cărbuna

O amforă de tip carpo-dacic descoperită recent la Cărbuna

O amforă de tip carpo-dacic sau, mai exact, fragmente de la un asemenea vas au fost descoperite recent la Cărbuna, Citește articolul

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni. Printre diversele piese arheologice valoroase descoperite în ultimele decenii pe Citește articolul

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA VALUL LUI TRAIAN DE SUS (GRADIȘTE-COȘTANGALIA, R-NUL CIMIȘLIA) ÎN ANUL 2019

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA VALUL LUI TRAIAN DE SUS (GRADIȘTE-COȘTANGALIA, R-NUL CIMIȘLIA) ÎN ANUL 2019

În luna septembrie 2019, cu ocazia construcţiei Drumului M3 (porţiunea Porumbrei-Cimişlia), care urma să intersecteze Valul lui Traian de Sus Citește articolul

 

Закон об охране археологического наследия Nr. 218 от 17.09.2010 (Республика Молдова)

Опубликован: 03.12.2010 в Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  Nr. 235-240,Статья №: 738.

Археологическое наследие является существенным элементом, определяющим древность и оригинальность культуры, истории и традиций каждого народа, государства или культурного пространства по отношению к другим народам, государствам и культурно-этническим пространствам. Каждый народ обязан хранить свои культурные ценности и использовать их на благо всего человечества.

Археологическое наследие Республики Молдова, являясь основной частью национального культурного достояния, которому активно угрожает деградация как вследствие интенсификации процесса реализации крупных проектов по комплексному обустройству, новому строительству и эксплуатации земель, так и вследствие природных рисков, незаконных землеройных работ или недостаточной информированности граждан, нуждается в охране путем органичного внедрения политики по охране археологических памятников в культурные, образовательные, природоохранные, градостроительные политики и политики по обустройству территории, администрированию сельскохозяйственных земель, почв и лесных угодий.

В целях обеспечения четкой юридической основы по охране и защите национального археологического наследия, соответствующей положениям конвенций и рекомендаций ЮНЕСКО и Совета Европы в этой важной области, к которым присоединилась Республика Молдова,

Парламент принимает настоящий орга

Legislaţie şi acte normative privind patrimoniul arheologic al Republicii Moldova

Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17.09.2010

Publicată : 03.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 235-240,  art Nr: 738

Patrimoniul arheologic este elementul esenţial care defineşte vechimea şi originalitatea culturii, a istoriei şi a tradiţiilor fiecărui popor, stat sau a unui spaţiu cultural în raport cu alte popoare, state sau spaţii etnoculturale. Fiecare popor are obligaţia de a-şi păstra bunurile culturale şi de a le valorifica în beneficiul întregii umanităţi.
Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova – componentă de bază a patrimoniului cultural naţional, supus unor grave ameninţări de degradare, atît ca urmare a intensificării procesului de realizare a proiectelor majore de amenajare complexă, de noi construcţii şi de exploatare a terenurilor, cît şi din cauza riscurilor naturale, săpăturilor clandestine sau insuficienţei de informare a publicului – necesită a fi protejat, integrînd organic politica de protejare a patrimoniului arheologic în politicile culturale, educaţionale, de mediu, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, de administrare a terenurilor agricole, a solurilor şi a pădurilor.
În scopul asigurării unui cadru juridic coerent pentru protejarea şi salvgardarea patrimoniului arheologic naţional, ajustat la prevederile convenţiilor şi recomandărilor UNESCO şi ale Consiliului Europei referitoare la acest important domeniu, la care Republica Moldova este parte,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE

  Articolul 1. Obiectul prezentei legi
Prezenta lege reglementează regimul juridic general al descoperirilor şi al cercetării arheologice, precum şi protejarea patrimoniului arheologic, parte componentă a patrimoniului cultural naţional.
   Articolul 2. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
a) patrimoniu arheologic – ansamblu de bunuri materiale, apărute ca rezultat al activităţii umane din trecut, păstrate în condiţii naturale la suprateran, subteran sau subacvatic, sub formă de situri arheologice (aşezări, necropole, morminte izolate, tumuli, cetăţi, valuri, construcţii, biserici, clădiri, anexe gospodăreşti etc.) sau bunuri mobile (obiecte sau fragmente ale acestora), care, pentru a fi identificate şi studiate, necesită aplicarea metodelor arheologice;

Intervenție de salvare la Mălcăuți (com. Dărcăuți, r-nul Soroca)

Intervenție de salvare la Mălcăuți (com. Dărcăuți, r-nul Soroca), 17-18 octombrie 2015. Un mormânt sarmatic din sec. I-II d.Hr. a fost distrus prin săparea unei gropi pentru siloz.În afară de oasele scheletului uman,au mai fost recuperate patru vase ceramice, dintre care o cupă romană de

ANUNȚ 3

ANUNȚ 3

Patrimoniul arheologic al raionului Strășeni

Seminarul ”Patrimoniul arheologic al raionului Strășeni: realități, probleme, perspective”, cu participarea primarilor, reprezentanțiilor autorității publice locale și a responsabililor de domeniul culturii din raionul Strășeni.

Mergi în sus