Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Pe Stâncuță.

Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Pe Stâncuță.

Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Citește articolul

O amforă de tip carpo-dacic descoperită recent la Cărbuna

O amforă de tip carpo-dacic descoperită recent la Cărbuna

O amforă de tip carpo-dacic sau, mai exact, fragmente de la un asemenea vas au fost descoperite recent la Cărbuna, Citește articolul

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni. Printre diversele piese arheologice valoroase descoperite în ultimele decenii pe Citește articolul

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA VALUL LUI TRAIAN DE SUS (GRADIȘTE-COȘTANGALIA, R-NUL CIMIȘLIA) ÎN ANUL 2019

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA VALUL LUI TRAIAN DE SUS (GRADIȘTE-COȘTANGALIA, R-NUL CIMIȘLIA) ÎN ANUL 2019

În luna septembrie 2019, cu ocazia construcţiei Drumului M3 (porţiunea Porumbrei-Cimişlia), care urma să intersecteze Valul lui Traian de Sus Citește articolul

 

Положение об археологических исследованиях и экспертизе в Республике Молдова

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об охране археологического наследия № 218 от 17 сентября 2010 г. (Официальный монитор Республики Молдова, № 235, Год XVII, 3 декабря 2010 г., ст. 738 , стр. 8-17).
2. Цель Положения – установление нормативных и научно-методических рамок в области полевых археологических исследований и экспертизы в Республике Молдова.

II. Понятия археологических исследований

3. Археологические исследования – деятельность общественного значения, осуществляемая в целях выявления, исследования и освоения археологических памятников и предметов, находящихся в недрах земли, под водой или на поверхности земли.

Regulament privind cercetarea şi expertiza arheologică în Republica Moldova

I. Date generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 235-240, Anul XVII, 3 decembrie, 2010, art. 738, p. 8-17).
2. Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului normativ şi ştiinţifico-metodic în domeniul cercetării şi expertizei arheologice de teren în Republica Moldova.

II. Noţiuni privind cercetarea arheologică

3. Cercetarea arheologică reprezintă o activitate de utilitate publică, care are drept scop descoperirea, cercetarea şi punerea în valoare a vestigiilor arheologice conservate în pămînt, sub apă sau la suprafaţa solului.
4. Cercetarea arheologică cuprinde două etape de bază: cercetarea arheologică de teren şi cercetarea arheologică analitică.

Положение об организации и функционировании Национальной Археологической Комиссии

Опубликованно: 24.12.2010 в Monitorul Oficial Nr. 254-256, статья №: 983.

Статья 1. Общие положения
(1) Национальная археологическая комиссия (в дальнейшем-Археологическая комиссия) является консультативным органом, который представляет научный авторитет в области охраны археологического наследия и функционирует при Министерстве культуры.
(2) Археологическая комиссия разрабатывает и предлагает для утверждения Министерству культуры планы действий по реализации национальных стратегий, политик и программ по охране, исследованию и освоению археологического наследия.

Regulament de organizare și funcționare a comisiei naționale arheologice

    Articolul 1. Dispoziţii generale

    (1) Comisia Naţională Arheologică a Republicii Moldova, denumită în continuare Comisia Arheologică, este un organ consultativ, care reprezintă autoritatea ştiinţifică în domeniul ocrotirii patrimoniului arheologic şi activează pe lîngă Ministerul Culturii.
(2) Comisia Arheologică elaborează şi propune Ministerului Culturii spre aprobare planuri de acţiuni pentru implementarea strategiilor, politicilor şi programelor naţionale privind protejarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic.
(3) În activitatea sa Comisia Arheologică se conduce de Constituţie, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele şi convenţiile
internaţionale din domeniul protejării patrimoniului cultural la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
(4) Comisia Arheologică este formată din specialişti în domeniul arheologiei care îşi desfăşoară activitatea în institute de specialitate, universităţi, muzee, alte unităţi de profil, precum şi experţi din cadrul Ministerului Culturii.
(5) Comisia Arheologică este constituită din 13  membri şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului arheologic naţional, în baza prezentului Regulament, adoptat în şedinţa Colegiului Ministerului Culturii şi aprobat prin ordinul ministrului culturii.
(6) Funcţionarea Comisiei Arheologice este asigurată de Ministerul Culturii, în condiţiile legii.
(7) În adoptarea deciziilor care sînt de competenţa Comisiei Arheologice, independenţa opiniilor ştiinţifice şi tehnice ale membrilor acestuia este garantată.

Деонтологический кодекс археологов Республики Молдова

Опубликован: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 24.05.2013, №116-118, art. № 739.

I. Преамбула

Деонтологический кодекс археологов Республики Молдова представляет собой совокупность этических норм, принимаемых на себя специалистами в области археологии в процессе выполнения профессиональных обязанностей.
Предназначение кодекса заключается в следующем:
a) установить и развивать профессиональную этику и нормы морали в процессе археологического исследования;
b) установить безупречное моральное поведение в рядах специалистов занимающихся открытием и исследованием археологических памятников;
c) укрепить профессиональный статус археологии.

Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova

I. Preambul

Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova reprezintă ansamblul de norme morale asumate de specialiştii arheologi în procesul exercitării activităţilor lor profesionale. Menirea Codului este:
a) să promoveze etica profesională şi normele morale în activitatea de cercetare arheologică;
b) să instituie o conduită morală ireproşabilă în rîndul specialiştilor preocupaţi de descoperirea şi cercetarea vestigiilor arheologice;
c) să consolideze statutul arheologiei ca profesie.

II. Arheologii şi societatea

2.1. Arheologii au responsabilitatea:
a) să realizeze lucrările arheologice în corespundere cu normele şi principiile universal acceptate, stabilite de convenţiile şi recomandările UNESCO şi ale Consiliului Europei în domeniul protejării patrimoniului arheologic;
b) să asigure cercetarea şi păstrarea patrimoniului arheologic exclusiv prin mijloace legale;
c) să atragă atenţia autorităţilor competente asupra

Mergi în sus