Category Archives: Legislație

Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova (în continuare Registru) este elaborat în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 218 din 17 septembrie 2012 privind protejarea patrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 235-240, Anul XVII, 3 decembrie, 2010, art. 738, p. 8-17), în scopul implementării legislaţiei în vigoare şi completării cadrului juridic existent în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, conform standardelor prevăzute şi obligaţiilor internaţionale asumate de Republica Moldova odată cu aderarea la mai multe convenţii UNESCO şi ale Consiliului Europei.
2. Prezentul Regulament reglementează procedurile formării şi administrării Registrului arheologilor din Republica Moldova şi a înscrierii în acest document a specialiştilor din domeniul arheologiei.

Положение об археологических исследованиях и экспертизе в Республике Молдова

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об охране археологического наследия № 218 от 17 сентября 2010 г. (Официальный монитор Республики Молдова, № 235, Год XVII, 3 декабря 2010 г., ст. 738 , стр. 8-17).
2. Цель Положения – установление нормативных и научно-методических рамок в области полевых археологических исследований и экспертизы в Республике Молдова.

II. Понятия археологических исследований

3. Археологические исследования – деятельность общественного значения, осуществляемая в целях выявления, исследования и освоения археологических памятников и предметов, находящихся в недрах земли, под водой или на поверхности земли.

Regulament privind cercetarea şi expertiza arheologică în Republica Moldova

I. Date generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 235-240, Anul XVII, 3 decembrie, 2010, art. 738, p. 8-17).
2. Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului normativ şi ştiinţifico-metodic în domeniul cercetării şi expertizei arheologice de teren în Republica Moldova.

II. Noţiuni privind cercetarea arheologică

3. Cercetarea arheologică reprezintă o activitate de utilitate publică, care are drept scop descoperirea, cercetarea şi punerea în valoare a vestigiilor arheologice conservate în pămînt, sub apă sau la suprafaţa solului.
4. Cercetarea arheologică cuprinde două etape de bază: cercetarea arheologică de teren şi cercetarea arheologică analitică.

Положение об организации и функционировании Национальной Археологической Комиссии

Опубликованно: 24.12.2010 в Monitorul Oficial Nr. 254-256, статья №: 983.

Статья 1. Общие положения
(1) Национальная археологическая комиссия (в дальнейшем-Археологическая комиссия) является консультативным органом, который представляет научный авторитет в области охраны археологического наследия и функционирует при Министерстве культуры.
(2) Археологическая комиссия разрабатывает и предлагает для утверждения Министерству культуры планы действий по реализации национальных стратегий, политик и программ по охране, исследованию и освоению археологического наследия.

Regulament de organizare și funcționare a comisiei naționale arheologice

    Articolul 1. Dispoziţii generale

    (1) Comisia Naţională Arheologică a Republicii Moldova, denumită în continuare Comisia Arheologică, este un organ consultativ, care reprezintă autoritatea ştiinţifică în domeniul ocrotirii patrimoniului arheologic şi activează pe lîngă Ministerul Culturii.
(2) Comisia Arheologică elaborează şi propune Ministerului Culturii spre aprobare planuri de acţiuni pentru implementarea strategiilor, politicilor şi programelor naţionale privind protejarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic.
(3) În activitatea sa Comisia Arheologică se conduce de Constituţie, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele şi convenţiile
internaţionale din domeniul protejării patrimoniului cultural la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
(4) Comisia Arheologică este formată din specialişti în domeniul arheologiei care îşi desfăşoară activitatea în institute de specialitate, universităţi, muzee, alte unităţi de profil, precum şi experţi din cadrul Ministerului Culturii.
(5) Comisia Arheologică este constituită din 13  membri şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului arheologic naţional, în baza prezentului Regulament, adoptat în şedinţa Colegiului Ministerului Culturii şi aprobat prin ordinul ministrului culturii.
(6) Funcţionarea Comisiei Arheologice este asigurată de Ministerul Culturii, în condiţiile legii.
(7) În adoptarea deciziilor care sînt de competenţa Comisiei Arheologice, independenţa opiniilor ştiinţifice şi tehnice ale membrilor acestuia este garantată.

Деонтологический кодекс археологов Республики Молдова

Опубликован: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 24.05.2013, №116-118, art. № 739.

I. Преамбула

Деонтологический кодекс археологов Республики Молдова представляет собой совокупность этических норм, принимаемых на себя специалистами в области археологии в процессе выполнения профессиональных обязанностей.
Предназначение кодекса заключается в следующем:
a) установить и развивать профессиональную этику и нормы морали в процессе археологического исследования;
b) установить безупречное моральное поведение в рядах специалистов занимающихся открытием и исследованием археологических памятников;
c) укрепить профессиональный статус археологии.

Mergi în sus